Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/2275
Title: Hiến pháp năm 1946 - sự tiếp nối tư tưởng về nhà nước của dân, do dân và vì dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Authors: Nguyễn Thị Minh Thùy
Keywords: Hiến pháp năm 1946
Chủ tịch Hồ Chí Minh
Issue Date: 3-2018
Publisher: Lý luận chính trị và truyền thông - Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện báo chí và tuyên truyền
Abstract: Tính đến nay, trong lịch sử lập Hiến của nước ta, có 05 bản Hiến pháp. Hiến pháp năm 1946, Hiến pháp năm 1959, Hiến pháp năm 1992 và Hiến pháp 2013 (sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992). Hiến pháp năm 1946 là bản hiến pháp đầu tiên của nước ta, do Chủ tịch Hồ Chí Minh là Trưởng ban soạn thảo. Đây là bản Hiến pháp dân chủ, tiến bộ, là sự kết tinh những giá trị cao cả của thời đại, thể hiện rõ tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân, đáp ứng khát vọng của nhân dân về bảo vệ nền độc lập của dân tộc, bảo đảm các quyền tự do dân chủ và xây dựng chính quyền mạnh mẽ, sáng suốt.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/2275
Appears in Collections:Báo - Tạp chí

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Hien phap nam 1946 - su tiep noi tu tuong ve nha nuoc cua dan do dan va vi dan cua Chu tich HCM.pdf
  • Description : 
  • Size : 244,62 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.