Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/2272
Title: Quan điểm của Đảng về ngoại giao phục vụ phát triển kinh tế thời kỳ đổi mới
Authors: Nguyễn Thị Quế, Nguyễn Minh Đức
Keywords: Quan điểm của Đảng
Hoạt động ngoại giao phục vụ phát triển kinh tế
Thời kỳ đổi mới
Issue Date: 8-2019
Publisher: Lịch sử Đảng - Viện lịch sử Đảng, Học viên chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Abstract: Hoạt động ngoại giao phục vụ phát triển kinh tế là một yêu cầu cấp thiết, một nhiệm vụ quan trọng. Trong thời kỳ đổi mới, các nghị quyết của Đảng tập trung nhấn mạnh yêu cầu gắn kết chính trị đối ngoại với kinh tế đối ngoại, gắn ngoại giao với kinh tế: tạo môi trường quốc tế thuận lợi cho kinh tế đối ngoại thông qua việc kiến tạo, duy trì khuôn khổ pháp lý song phương và đa phương; cung cấp thông tin và cơ hội hợp tác kinh tế; tham gia các hoạt động kinh tế ở tầm vĩ mô; giúp các địa phương, các doanh nghiệp thiết lập quan hệ kinh tế với đối tác nước ngoài; tạo điều kiện để người Việt Nam ở nước ngoài đóng góp về nước; bảo vệ lợi ích kinh tế của Nhà nước, bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân Việt Nam ở nước ngoài...
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/2272
Appears in Collections:2. Quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và phát triển đất nước

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Quan diem cua Dang ve ngoai giao phuc vu phat trien kinh te thoi ky doi moi.pdf
  • Description : 
  • Size : 233,5 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.