Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/2270
Title: Đảng lãnh đạo phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc (2001 - 2018)
Authors: Hoàng Thị Trang
Keywords: Đảng Cộng sản Việt Nam
Đại đoàn kết toàn dân tộc
Issue Date: 8-2019
Publisher: Lịch sử Đảng - Viện lịch sử Đảng, Học viên chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Abstract: Kế thừa và phát huy truyền thống đoàn kết dân tộc, từ khi ra đời và lãnh đạo sự nghiệp cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn luôn đề cao chiến lược đại đoàn kết dân tộc. Bước sang thế kỷ XXI, Đảng và Nhà nước ngày càng có nhận thức sâu sắc hơn, toàn diện hơn về tầm quan trọng của xây dựng và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời kỳ mới. Quan điểm của Đảng về phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được bổ sung và phát triển phù hợp với thực tiễn phát triển đất nước trong tình hình mới, xu thế mới.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/2270
Appears in Collections:Báo - Tạp chí

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Dang lanh dao phat huy suc manh dai doan ket dan toc 2001 2018.pdf
  • Description : 
  • Size : 284,25 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.