Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/2268
Title: Hồ Chí Minh - Người vận dụng sáng tạo lý luận Mác - Lênin về xây dựng Đảng cầm quyền ở Việt Nam
Authors: Mạch Quang Thắng
Keywords: Chủ tịch Hồ Chí Minh
Đảng Cộng sản Việt Nam
Sáng tạo
Chủ nghĩa Mác - Lênin
Issue Date: 1-2019
Publisher: Lịch sử Đảng - Viện lịch sử Đảng, Học viên chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Abstract: Hồ Chí Minh là người có tư tưởng giải phóng, đổi mới, phát triển trên cơ sở vận dụng sáng tạo lý luận Mác - Lênin vào hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam, trong đó có vấn đề xây dựng đảng cộng sản cầm quyền. Bài viết nêu và phân tích vấn đề này qua một số nội dung cơ bản như việc tổ chức một đảng cộng sản ở nước nông nghiệp, kinh tế chậm phát triển; về tư cách của một đảng cộng sản cầm quyền để bước đầu xem xét, tham khảo, vận dụng vào công tác xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/2268
Appears in Collections:2. Quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và phát triển đất nước

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : HCM - Nguoi van dung sang tao ly luan Mac-Lenin ve xay dung Dang cam quyen o VN.pdf
  • Description : 
  • Size : 294,36 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.