Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/2265
Title: Sự phát triển lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam về phát triển kinh tế tư nhân trong thời kỳ đổi mới
Authors: Trần Văn Phòng
Keywords: Đảng Cộng sản Việt Nam
Phát triển kinh tế tư nhân
Issue Date: 8-2018
Publisher: Lý luận chính trị - Cơ quan nghiên cứu và ngôn luận khoa học của học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Abstract: Hơn 30 năm đổi mới cũng là hơn 30 năm phát triển lý luận của Đảng ta về kinh tế tư nhân với ba bước đột phá căn bản: 1) Đại hội VI với những nhận thức mới về vai trò, vị trí lâu dài của kinh tế tư nhân; 2) Đại hội X với nhận thức mới về kinh tế tư nhân là một trong những động lực của nền kinh tế; 3) Đại hội XII với quan điểm kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế. Để thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, Hội nghị Trung ương 5 đã ra Nghị quyết số 10 về phát triển kinh tế tư nhân.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/2265
Appears in Collections:4. Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới (1986 đến nay)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Su phat trien ly luan cua Dang CSVN ve phat trien kinh te tu nhan trong thoi ky doi moi.pdf
  • Description : 
  • Size : 282,59 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.