Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/2260
Title: Quan điểm của Đảng Cộng sản Đồng Dương về đoàn kết với nhân dân Pháp (1945 - 1950)
Authors: Nguyễn Mạnh Hà
Keywords: Đảng Cộng sản Đông Dương
Đoàn kết
Nhân dân Pháp
Issue Date: 3-2018
Publisher: Lịch sử Đảng - Viện lịch sử Đảng, Học viên chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Abstract: Đoàn kết với nhân dân Pháp là quan điểm đúng đắn của Đảng Cộng sản Đông Dương (1945 - 1950), góp phần tăng cường lực lượng, sức mạnh từ bên ngoài, tạo điều kiện và thời cơ thuận lợi để Đảng và nhân dân Việt Nam bảo vệ thành quả cách mạng, phá thế bao vây cô lập của kẻ thù, chuyển cách mạng sang giai đoạn mới - giai đoạn phát triển thế tiến công và phản công, từng bước làm phá sản nỗ lực chiến tranh cao nhất của thực dân Pháp và can thiệp Mỹ, chấm dứt chủ nghĩa thực dân cũ ở Việt Nam.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/2260
Appears in Collections:2. Quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và phát triển đất nước

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Quan diem cua Dang CS Dong Duong ve doan ket voi nhan dan Phap 1945 1950.pdf
  • Description : 
  • Size : 290,06 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.