Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/2259
Title: Quan điểm Hồ Chí Minh về nêu gương, nói đi đôi với làm và ý nghĩa đối với cán bộ, đảng viên hiện nay
Authors: Lê Đình Năm
Keywords: Tư tưởng Hồ Chí Minh
Nêu gương
Cán bộ, đảng viên
Issue Date: 11-2018
Publisher: Lý luận chính trị và truyền thông - Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện báo chí và tuyên truyền
Abstract: Quan điểm Hồ Chí Minh về nêu gương, nói đi đôi với làm là một nội dung quan điểm của Người về nguyên tắc xây dựng đạo đức mới của người cách mạng. Quan điểm này cũng là phương pháp hàng đầu của người cách mạng để tự rèn luyện mình mọi lúc, mọi việc, góp phần nâng cao uy tín của Đảng, cán bộ, đảng viên với quần chúng nhân dân và đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Trong bài viết, tác giả đã phần nào làm rõ quan điểm của Hồ Chí Minh về nêu gương, nói đi đôi với làm nhằm góp phần ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong cán bộ, đảng viên, tạo niềm tin của nhân dân đối với Đảng khi mà hiện nay có một bộ phận cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái, biến chất, làm giảm uy tín của Đảng.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/2259
Appears in Collections:2. Quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và phát triển đất nước

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Quan diem HCM ve neu guong noi di doi voi lam va y nghia doi voi can bo Dang vien hien nay.pdf
  • Description : 
  • Size : 209,52 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.