Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/2248
Title: Quan điểm của Hồ Chí Minh về giải phóng phụ nữ và sự vận dụng của Đảng hiện nay
Authors: Đặng Công Thành
Keywords: Tư tưởng Hồ Chí Minh
Giải phóng phụ nữ
Bình đẳng giới
Vận dụng của Đảng hiện nay
Issue Date: 4-2018
Publisher: Lịch sử Đảng - Viện lịch sử Đảng, Học viên chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Abstract: Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: "Nói phụ nữ là nói phân nửa xã hội. Nếu không giải phóng phụ nữ thì không giải phóng một nửa loài người". Đây không chỉ là một nội dung thể hiện tính nhân văn cao cả trong tư tưởng Hồ Chí Minh, mà quan điểm này đã trở thành một trong những mục tiêu chung của dân tộc và thời đại. Giải phóng phụ nữ theo tư tưởng, quan điểm của Hồ Chí Minh đã thực sự trở thành động lực tinh thần mạnh mẽ, bền bỉ giúp phụ nữ Việt Nam phấn đấu vươn lên, đóng góp xứng đáng trong sự nghiệp đổi mới, hội nhập.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/2248
Appears in Collections:Báo - Tạp chí

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Quan diem cua HCM ve giai phong phu nu va su van dung cua Dang hien nay.pdf
  • Description : 
  • Size : 225,81 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.