Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/2242
Title: Nâng cao hiệu quả công tác giám sát của Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện hiện nay
Authors: Đoàn Mạnh Hùng
Keywords: Tư tưởng Hồ Chí Minh
Công tác giám sát
Chính sách của Đảng
Issue Date: 2-2018
Publisher: Lý luận chính trị và truyền thông - Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện báo chí và tuyên truyền
Abstract: Sinh thời, Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng công tác giám sát của Đảng, cùng với những quan điểm về kiểm tra, thi hành kỷ luật Đảng, quan điểm của Người về công tác giám sát thực sự là những chỉ dẫn thiết thực, cụ thể nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác giám sát của Đảng. Trong bài viết, tác giả phần nào làm rõ quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về công tác giám sát của Đảng và vận dụng vào việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác giám sát của Đảng trong điều kiện hiện nay. Bởi, làm tốt công tác kiểm tra, giám sát sẽ góp phần bảo đảm cho đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng được xác định đúng đắn, kiểm nghiệm chính xác và được triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc, triệt để trên thực tế.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/2242
Appears in Collections:3. Đường lối chỉ đạo của Đảng, nhà nước về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Nang cao hieu qua cong tac giam sat cua Dang theo tu tuong HCM trong dieu kien hien nay.pdf
  • Description : 
  • Size : 260,8 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.