Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/2223
Title: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh xây dựng văn hóa trong kinh tế hiện nay
Authors: Trần Thị Minh Tuyết
Keywords: Chủ tịch Hồ Chí Minh
Quan hệ giữa văn hóa và kinh tế
Xây dựng văn hóa trong kinh tế
Issue Date: 7-2018
Publisher: Lý luận chính trị - Cơ quan nghiên cứu và ngôn luận khoa học của học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Abstract: Kế thừa tư tưởng Hồ Chí Minh, rằng "văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi", Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi văn hóa là sức mạnh nội sinh của dân tộc, là động lực để phát triển kinh tế. Vì thế, đầu tư cho văn hóa, gia tăng "hàm lượng văn hóa" trong hoạt động kinh tế cũng như mọi lĩnh vực của cuộc sống là một trong các hình thức để Việt Nam đạt được mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh" như Đảng đã đề ra.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/2223
Appears in Collections:Báo - Tạp chí

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Van dung tu tuong HCM xay dung van hoa trong kinh te hien nay.pdf
  • Description : 
  • Size : 339,9 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.