Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/2189
Title: Tư tưởng vì dân, vì nước trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Authors: Phan Thị Hoài
Keywords: Chủ tịch Hồ Chí Minh
Di chúc
Tư tưởng vì dân, vì nước
Issue Date: 10-2019
Publisher: Lịch sử Đảng - Viện lịch sử Đảng, Học viên chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Abstract: Yêu nước, thương dân, tất cả vì dân, vì nước là suy nghĩ thường trực, nhất quán, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong tư tưởng, tình cảm của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Điều đó đã trở thành lý tưởng, hoài bão, ước mơ cao quý nhất trong suốt sự nghiệp cách mạng của Người. Di chúc là một văn kiện lịch sử vô giá, kết tinh trong đó cả tinh hoa tư tưởng, tâm hồn, đạo đức vô cùng cao đẹp và phong phú của một con người suốt đời hết lòng, hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/2189
Appears in Collections:Báo - Tạp chí

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Tu tuong vi dan vi nuoc trong Di chuc cua Chu tich HCM.pdf
  • Description : 
  • Size : 198,09 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.