Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/2141
Title: Vấn đề nêu gương trong di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Authors: Bùi Đình Phong
Keywords: Tư tưởng Hồ Chí Minh
Nêu gương
Đạo đức
Issue Date: 2-2020
Publisher: Tổ chức nhà nước - Cơ quan của Bộ nội vụ
Abstract: Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho Đảng và dân tộc Việt Nam một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, trong đó có tư tưởng về nêu gương. Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu phải luôn gương mẫu, đi đầu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/2141
Appears in Collections:3. Đường lối chỉ đạo của Đảng, nhà nước về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Van de neu guong trong di san cua Chu tich HCM.pdf
  • Description : 
  • Size : 195,16 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.