Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/2136
Title: Xây dựng đội ngũ cán bộ tham mưu trong hệ thống Đảng hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Authors: Nguyễn Xuân Trung
Keywords: Cán bộ tham mưu
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Issue Date: 11-2019
Publisher: Cộng sản - Cơ quan lý luận và chính trị của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
Abstract: Cán bộ tham mưu có một vị trí vô cùng quan trọng trong hệ thống Đảng và được Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm ngay từ những ngày đầu sáng lập Đảng. Kế thừa những tinh hoa và giá trị nhân văn, khoa học, cách mạng trong tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ tham mưu trong hệ thống Đảng để vận dụng, rèn luyện đội ngũ cán bộ tham mưu của Đảng hiện nay là cần thiết nhằm xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu đổi mới và phát triển đất nước.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/2136
Appears in Collections:3. Đường lối chỉ đạo của Đảng, nhà nước về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Xay dung doi ngu can bo tham muu trong he thong Dang hien nay theo tu tuong HCM.pdf
  • Description : 
  • Size : 244,1 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.