Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/2135
Title: Vận dụng những luận điểm cơ bản của Chủ tịch Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ trong xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược hiện nay
Authors: Trần Minh Trưởng
Keywords: Chủ tịch Hồ Chí Minh
Công tác cán bộ
Xây dựng đội ngũ cán bộ
Issue Date: 5-2018
Publisher: Cộng sản - Cơ quan lý luận và chính trị của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
Abstract: Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng vấn đề cán bộ và công tác cán bộ, coi đây là một trong những vấn đề then chốt quyết định sự thành bại của cách mạng. Người khẳng định “Muốn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Để xây dựng được một đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng, Người đưa ra một hệ thống luận điểm về cán bộ và công tác cán bộ. Những luận điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị lý luận và sức sống thực tiễn. Do đó, phải tiếp tục nghiên cứu, vận dụng tư tưởng và những chỉ dạy của Người vào việc đổi mới công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược “đủ tâm, đủ tầm” đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn hiện nay.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/2135
Appears in Collections:3. Đường lối chỉ đạo của Đảng, nhà nước về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Van dung nhung luan diem co ban cua Chu tich HCM ve can bo va cong tac can bo trong xay dung doi ngu can bo cap chien luoc hien tai.pdf
  • Description : 
  • Size : 248,21 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.