Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/2023
Title: Quan điểm của Hồ Chí Minh về hợp tác quốc tế và sự vận dụng của Đảng trong thời kỳ đổi mới
Authors: Đinh Thị Bích Ngọc, Mai Thị Lan
Keywords: Tư tưởng quan điểm của Hồ Chí Minh
Hợp tác quốc tế
Đảng Cộng sản
Thời kỳ đổi mới
Issue Date: 1-2018
Publisher: Lịch sử Đảng - Viện lịch sử Đảng, Học viên chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Abstract: Quan điểm của Hồ Chí Minh về hợp tác quốc tế được hình thành từ rất sớm trong quá trình hoạt động cách mạng của Người. Đến nay, quan điểm đó vẫn còn nguyên giá trị lý luận và thực tiễn, có ý nghĩa quan trọng đối với Đảng và Nhà nước trong việc đề ra những chủ trương, chính sách về hợp tác quốc tế.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/2023
Appears in Collections:2. Quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và phát triển đất nước

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Quan diem cua HCM ve hop tac quoc te va su van dung cua Dang trong thoi ky doi moi.pdf
  • Description : 
  • Size : 176,19 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.