Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/2019
Title: Vài nét về Đảng lãnh đạo xây dựng đội ngũ đảng viên (2010-2015)
Authors: Nguyễn Thị Quý
Keywords: Quan điểm của Đảng
Xây dựng đội ngũ đảng viên
Issue Date: 12-2018
Publisher: Lịch sử Đảng - Viện lịch sử Đảng, Học viên chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Abstract: Đẩy mạnh xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức được Đảng xác định là nhiệm vụ then chốt hiện nay. Công tác phát triển đảng viên được Đảng đặc biệt chú trọng, đáp ứng yêu cầu cấp bách, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng. Nhìn lại những năm 2010 - 2015 với dấu mốc quan trọng trong quá trình đổi mới toàn diện và đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đã đưa đất nước bước sang thời kỳ mới, thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020. Trong giai đoạn này, chủ trương, quan điểm chỉ đạo của Đảng và kết quả bước đầu về công tác xây dựng đội ngũ đảng viên được thực tiễn chứng minh là đúng đắn và mang lại hiệu quả cao.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/2019
Appears in Collections:2. Quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và phát triển đất nước

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Vai net ve Dang lanh dao xay dung doi ngu Dang vien 2010 2015.pdf
  • Description : 
  • Size : 187,12 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.