Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/2017
Title: Vài nét về công tác xây dựng Đảng thời kỳ 1976-1986
Authors: Nguyễn Minh Tuấn
Keywords: Đảng Cộng sản Việt Nam
Công tác xây dựng Đảng
Xây dựng chủ nghĩa xã hội
Issue Date: 2-2018
Publisher: Lịch sử Đảng - Viện lịch sử Đảng, Học viên chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Abstract: Những năm 1976 - 1986, đất nước ta đã hoàn toàn giải phóng, nhân dân cả nước phấn khởi, tự hào, ủng hộ và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. 10 năm sau chiến tranh, công tác xây dựng Đảng có những ưu điểm, nhưng còn nhiều hạn chế, khuyết điểm cho nên đặt ra những yêu cầu bức thiết đòi hỏi phải đổi mới toàn diện đất nước.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/2017
Appears in Collections:2. Quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và phát triển đất nước

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Vai net ve cong tac xay dung Dang thoi ky 1976 1986.pdf
  • Description : 
  • Size : 231,28 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.