Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/2011
Title: Chủ trương của Đảng về bảo vệ tài nguyên - môi trường thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa (1996 - 2016)
Authors: Vũ Thị Mạc Dung
Keywords: Chủ trương của Đảng
Bảo vệ tài nguyên-môi trường
Issue Date: 3-2018
Publisher: Lịch sử Đảng - Viện lịch sử Đảng, Học viên chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Abstract: Sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đã đạt được những thành tựu quan trọng, góp phần thay đổi diện mạo đất nước, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Tuy nhiên, quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và phát triển kinh tế-xã hội, cùng với toàn cầu hóa và biến đổi khí hậu đã tạo nên sức ép to lớn đối với lĩnh vực tài nguyên-môi trường. Trước yêu cầu của thực tiễn, Đảng luôn quan tâm và tự đổi mới nhận thức, quan điểm về bảo vệ tài nguyên-môi trường góp phần đưa đất nước phát triển theo hướng bền vững.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/2011
Appears in Collections:4. Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới (1986 đến nay)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Chu truong cua Dang ve bao ve tai nguyen moi truong thoi ky day manh cong nghiep hoa hien dai hoa 1996 2016.pdf
  • Description : 
  • Size : 228,41 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.