Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/2010
Title: Quan điểm của Hồ Chí Minh về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và sự vận dụng trong giai đoạn hiện nay
Authors: Đoàn Mạnh Hùng
Keywords: Tư tưởng Hồ Chí Minh
Công tác kiểm tra
Giám sát của Đảng
Issue Date: 3-2018
Publisher: Lịch sử Đảng - Viện lịch sử Đảng, Học viên chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Abstract: Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam, đã để lại di sản tư tưởng quan trọng về công tác xây dựng Đảng nói chung và về xây dựng một chính Đảng duy nhất cầm quyền lãnh đạo sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội nói riêng. Trong đó, quan điểm của Người về công tác kiểm tra, giám sát vẫn còn nguyên giá trị và tính thời sự, định hướng cho công tác kiểm tra, giám sát của Đảng hiện nay.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/2010
Appears in Collections:Báo - Tạp chí

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Quan diem cua HCM ve cong tac kiem tra giam sat cua Dang va su van dung trong giai doan hien nay.pdf
  • Description : 
  • Size : 279,29 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.