Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/2006
Title: Một số quan điểm của Đảng về phát triển nguồn nhân lực và nguồn nhân lực chất lượng cao (1986 - 2016)
Authors: Nguyễn Đình Thái
Keywords: Quan điểm của Đảng
Nguồn nhân lực
Nguồn nhân lực chất lượng cao
Issue Date: 5-2018
Publisher: Lịch sử Đảng - Viện lịch sử Đảng, Học viên chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Abstract: Nguồn lực con người là yếu tố quyết định đến sự phát triển toàn diện và bền vững của mọi quốc gia. Nhận thức được tầm quan trọng của việc đầu tư phát triển nguồn nhân lực, Đảng đã sớm quan tâm và lãnh đạo phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước. Quan điểm của Đảng về phát triển nguồn nhân lực và nguồn nhân lực chất lượng cao ngày càng được hoàn thiện qua 30 năm thực hiện sự nghiệp đổi mới.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/2006
Appears in Collections:2. Quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và phát triển đất nước

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Mot so quan diem cua Dang ve phat trien nguon nhan luc va nguon nhan luc cha luong cao 1986 2016.pdf
  • Description : 
  • Size : 285,92 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.