Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/2004
Title: Xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh thời kỳ đổi mới
Authors: Trần Trọng Thơ, Nguyễn Bình
Keywords: Tư tưởng Hồ Chí Minh
Xây dựng
Chỉnh đốn Đảng
Thời kỳ đổi mới
Issue Date: 11-2018
Publisher: Lịch sử Đảng - Viện lịch sử Đảng, Học viên chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Abstract: Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng là yêu cầu mang tính quy luật của Đảng, để Đảng xứng đáng là một Đảng cách mạng chân chính lãnh đạo sự nghiệp cách mạng của giai cấp và dân tộc - một Đảng "vừa là đạo đức, vừa là văn minh". Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhằm làm cho Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh; làm cho đội ngũ cán bộ, đảng viên không ngừng nâng cao phẩm chất và năng lực trước những yêu cầu của nhiệm vụ cách mạng; làm cho toàn Đảng trở thành một khối thống nhất về nhận thức và tư tưởng, làm cơ sở cho sự thống nhất về hành động, để chèo lái con thuyền cách mạng vượt qua thác ghềnh đem lại ấm no, tự do, hạnh phúc cho nhân dân.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/2004
Appears in Collections:Báo - Tạp chí

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Xay dung chinh don Dang theo tu tuong HCM thoi ky doi moi.pdf
  • Description : 
  • Size : 331,53 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.