Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/2003
Title: Quan điểm của Đảng về văn hóa trong phát triển kinh tế từ "Đề cương về văn hóa Việt Nam" năm 1943 đến nay
Authors: Nguyễn Thị Hương
Keywords: Văn hóa
Phát triển kinh tế
"Đề cương văn hóa Việt Nam"
Đảng Cộng sản Việt Nam
Issue Date: 6-2019
Publisher: Cộng sản - Cơ quan lý luận và chính trị của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
Abstract: Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943 là một văn kiện quan trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Kể từ khi ra đời cho đến nay, Văn kiện này vẫn giữ nguyên giá trị là bản tuyên ngôn, là cương lĩnh đầu tiên của Đảng về văn hóa và mối quan hệ giữa văn hóa với các lĩnh vực khác của đời sống xã hội. Trong gần tám thập niên qua, nhiều định hướng quan trọng của Đề cương về văn hóa Việt Nam, trong đó có quan điểm về vai trò của văn hóa trong phát triển kinh tế, đã được Đảng ta tiếp tục kế thừa, bổ sung trong giai đoạn đổi mới đất nước.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/2003
Appears in Collections:2. Quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và phát triển đất nước

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Quan diem ve Dang ve van hoa trong phat trien kinh te tu De cuong ve van hoa VN nam 1943 den nay.pdf
  • Description : 
  • Size : 397,82 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.