Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/1999
Title: Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh - thực tiễn và kinh nghiệm của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình đổi mới
Authors: Trương Ngọc Nam
Keywords: Xây dựng Đảng
Đảng Cộng sản Việt Nam
Quá trình đổi mới
Issue Date: 2-2019
Publisher: Cộng sản - Cơ quan lý luận và chính trị của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
Abstract: Đảng Cộng sản Việt Nam luôn là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh là quy luật phát triển của Đảng. Điều đó đã được khẳng định trong thực tiễn cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, cũng như từ thực tiễn quá trình đổi mới hơn 30 năm qua.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/1999
Appears in Collections:2. Quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và phát triển đất nước

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Xay dung Dang trong sach vung manh thuc tien va kinh nghiem cua Dang CSVN trong qua trinh doi moi.pdf
  • Description : 
  • Size : 328,57 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.