Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/1995
Title: Quan điểm mới của Đảng Cộng sản Việt Nam về xã hội
Authors: Nguyễn Ngọc Hà
Keywords: Đổi mới tư duy
Kinh tế tư nhân
Chủ nghĩa xã hội
Nhà nước
Issue Date: 8-2018
Publisher: Khoa học xã hội Việt Nam
Abstract: Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về xã hội từ năm 1986 có nhiều nội dung đổi mới so với giai đoạn trước và so với quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin. Sự đổi mới này thể hiện trước hết ở quan điểm về kinh tế tư nhân, bóc lột, công bằng, nhà nước, chủ nghĩa xã hội. Theo quan điểm mới đó, kinh tế tư nhân vẫn còn là động lực của nền kinh tế; không nhất thiết làm kinh tế tư nhân tư bản chủ nghĩa là bóc lột, không nhất thiết còn chênh lệch về của cải là còn bất công; có thể có nhà nước của dân; chủ nghĩa xã hội không nhất thiết phải có quan hệ sản xuất dựa trên chế độ công hữu. Quan điểm mới của Đảng Cộng sản Việt Nam về xã hội là sự phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/1995
Appears in Collections:2. Quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và phát triển đất nước

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Quan diem moi cua Dang CSVN ve xa hoi.pdf
  • Description : 
  • Size : 444,11 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.