Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/1994
Title: Sự ra đời của Đảng là bước ngoặt quan trọng của cách mạng Việt Nam
Authors: Phạm Ngọc Anh
Keywords: Đảng Cộng sản Việt Nam
Cách mạng Việt Nam
Lịch sử
Bước ngoặt
Issue Date: 2-2018
Publisher: Mặt trận - Cơ quan của ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Abstract: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam với đường lối chiến lược và sách lược đúng đắn là một bước ngoặt quan trọng của cách mạng Việt Nam, tạo ra nhân tố hạt nhân quy tụ sức mạnh đoàn kết dân tộc, kết hợp chặt chẽ sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Đây là tiền đề quan trọng nhất cho những bước phát triển tiếp theo và cho thắng lợi hoàn toàn của cuộc đấu tranh giải phóng và cho công cuộc phục sinh, chấn hưng, phát triển của dân tộc.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/1994
Appears in Collections:1. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Su ra doi cua Dang la buoc ngoat quan trong cua Cach mang VN.pdf
  • Description : 
  • Size : 189,66 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.