Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/1991
Title: Quan điểm dân vận trong bài "Dân vận" của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Authors: Nguyễn Minh Tuấn
Keywords: Quan điểm dân vận
Chủ tịch Hồ Chí Minh
Issue Date: 10-2019
Publisher: Lý luận chính trị và truyền thông - Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện báo chí và tuyên truyền
Abstract: Trong bài viết, tác giả đề cập đến những quan điểm cơ bản về công tác dân vận trong bài báo Dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh đăng trên báo Sự thật ngày 15.10.1949. Những quan điểm đó là: 1. Công tác dân vận là nhiệm vụ chiến lược của Đảng vì "dân vận khéo, việc gì cũng thành công"; 2. Công tác dân vận là của cả hệ thống chính trị, của tất cả cán bộ, đảng viên và nhân dân; 3. Công tác dân vận phải được tiến hành một cách đầy đủ, khoa học; 4. Cán bộ, đảng viên phải thực sự nêu gương.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/1991
Appears in Collections:2. Quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và phát triển đất nước

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Quan diem dan van trong bai Dan van cua Chu tich HCM.pdf
  • Description : 
  • Size : 196,65 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.