Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/1986
Title: Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn trong công tác tư tưởng
Authors: Nguyễn Đình Hoàng
Keywords: Chủ tịch Hồ Chí Minh
Nghiên cứu lý luận
Tổng kết thực tiễn
Công tác tư tưởng
Issue Date: 6-2019
Publisher: Mặt trận - Cơ quan của ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Abstract: Nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn là nội dung quan trọng trong công tác tư tưởng nói riêng và công tác xây dựng Đảng nói chung. Là người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh hết sức chú trọng đến công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn. Với Người, nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn là yếu tố cốt lõi giúp Đảng luôn giữ vững nền tảng tư tưởng, bản chất giai cấp công nhân, thực hiện vai trò tiên phong trong bất kỳ giai đoạn cách mạng nào.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/1986
Appears in Collections:2. Quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và phát triển đất nước

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Quan diem cua Chu tich HCM ve nghien cuu ly luan tong ket thuc tien trong cong tac tu tuong.pdf
  • Description : 
  • Size : 288,2 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.