Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/1980
Title: Đấu tranh với chủ nghĩa xét lại hiện này
Authors: Hà Sơn Thái
Keywords: Đấu tranh với chủ nghĩa xét lại
Đảng Cộng sản Việt Nam
Issue Date: 12-2018
Publisher: Tuyên giáo - Tạp chí của Ban Tuyên giáo Trung ương
Abstract: Chủ nghĩa xét lại là trào lưu tư tưởng - chính trị thù địch với chủ nghĩa Mác - Lênin, xuất hiện trong nội bộ phong trào công nhân và cộng sản dưới chiêu bài "xét lại" hoặc thậm chí "phát triển" học thuyết mácxít - lêninnít. Chủ nghĩa xét lại là một biến dạng của chủ nghĩa cơ hội". Tăng cường đấu tranh chống chủ nghĩa xét lại là vấn đề đang đặt ra cấp thiết đối với đảng cộng sản nói chung và Đảng Cộng sản Việt Nam nói riêng.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/1980
Appears in Collections:5. Đảng trong cuộc sống hôm nay

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Dau tranh voi Chu nghia xet lai hien nay.pdf
  • Description : 
  • Size : 228,03 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.