Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/1978
Title: Tuyên truyền sâu, giáo dục cho cán bộ, Đảng viên về phòng chống tham nhũng
Authors: Bùi Thế Đức
Keywords: Phòng chống tham nhũng
Cán bộ, Đảng viên
Tuyên truyền
Giáo dục
Issue Date: 12-2018
Publisher: Tuyên giáo - Tạp chí của Ban Tuyên giáo Trung ương
Abstract: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để cán bộ, đảng viên, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, đơn vị nâng cao nhận thức về mức độ nghiêm trọng của tình hình tham nhũng hiện nay. Từ đó gương mẫu và quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/1978
Appears in Collections:Báo - Tạp chí

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Truyen truyen sau giao duc ky cho can bo Dang vien ve phong chong tham nhung.pdf
  • Description : 
  • Size : 148,91 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.