Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/1977
Title: Cần Thơ: Đổi mới phương thức lãnh đạo công tác dân vận gắn với xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh
Authors: Nguyễn Tiền Phong
Keywords: Cần Thơ
Công tác dân vận
Xây dựng Đảng
Đổi mới phương thức lãnh đạo
Issue Date: 12-2019
Publisher: Dân vận - Tạp chí nghiên cứu lý luận và hướng dẫn nghiệp vụ của ban dân vận Trung ương Đảng
Abstract: Thành phố Cần Thơ có vị thế là trung tâm của vùng đồng bằng sông Cửu Long, nơi quy tụ, thu hút các nhà đầu tư, người lao động, học sinh, sinh viên từ các nơi đến đầu tư, làm việc, học tập, công tác. Để phát huy sức mạnh to lớn trong nhân dân, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, công tác dân vận được Đảng bộ thành phố xác định là nhiệm vụ quan trọng, hàng đầu. Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác dân vận của hệ thống chính trị, việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác dân vận; bố trí, giới thiệu cán bộ, đảng viên có năng lực phụ trách công tác dân vận, làm lãnh đạo chủ chốt của mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội. Tổ chức, bộ máy và chất lượng đội ngũ cán bộ dân vận, MTTQ và các đoàn thể được củng cố, kiện toàn theo hướng tinh gọn, đảm bảo chất lượng, hiệu quả công việc được giao...nhờ đó việc thực hiện công tác dân vận thời gian qua có nhiều kết quả rõ nét.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/1977
Appears in Collections:Báo - Tạp chí

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Can Tho - doi moi phuong thuc lanh dao cong tac dan van gan voi xay dung Dang Nha nuoc trong sach vung manh.pdf
  • Description : 
  • Size : 142,73 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.