Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/1962
Title: Nêu gương - Trách nhiệm và đạo lý người cán bộ của Đảng
Authors: Hồ Tấn Sáng
Keywords: Nêu gương
Cán bộ Đảng
Trách nhiệm và đạo lý
Issue Date: 5-2019
Publisher: Xây dựng Đảng - Tạp chí nghiên cứu, hướng dẫn công tác tổ chức xây dựng Đảng của ban tổ chức Trung ương
Abstract: Đề cao trách nhiệm nêu gương là một yêu cầu vừa cấp thiết, vừa lâu dài trong công tác xây dựng đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, tham nhũng, tiêu cực, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ, qua đó củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/1962
Appears in Collections:Báo - Tạp chí

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Neu guong trach nhiem va dao ly lam nguoi can bo cua Dang.pdf
  • Description : 
  • Size : 123,07 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.