Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/1961
Title: Thực hành dân chủ theo Di chúc của Bác Hồ - Yếu tố quyết định thắng lợi của Đảng
Authors: Trần Thị Phúc An
Keywords: Di chúc Bác Hồ
Thực hành dân chủ
Issue Date: 5-2019
Publisher: Xây dựng Đảng - Tạp chí nghiên cứu, hướng dẫn công tác tổ chức xây dựng Đảng của ban tổ chức Trung ương
Abstract: Để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, bảo đảm cho Đảng đủ sức hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ cách mạng, Đảng phải thường xuyên tiến hành tự đổi mới, tự chỉnh đốn và đặc biệt là phải thực hành dân chủ trong Đảng. Đây là một trong những yếu tố tạo nên sự đoàn kết, thống nhất, quyết định thắng lợi của đảng cầm quyền. 50 năm đã trôi qua, những chỉ dẫn quý báu của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Di chúc vẫn tiếp tục soi sáng cho Đảng và nhân dân Việt Nam trong công cuộc xây dựng xã hội dân chủ, công bằng, tiến bộ và văn minh.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/1961
Appears in Collections:2. Quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và phát triển đất nước

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Thuc hanh dan chu theo Di chuc cua Bac Ho - Yeu to quyet dinh thang loi cua Dang.pdf
  • Description : 
  • Size : 208,67 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.