Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/1959
Title: Công tác xây dựng Đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân thời kỳ hội nhập quốc tế
Authors: Nguyễn Minh Tuấn
Keywords: Kinh tế tư nhân
Xây dựng Đảng
Issue Date: 6-2019
Publisher: Lịch sử Đảng - Viện lịch sử Đảng - Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Abstract: Hơn 30 năm thực hiện sự nghiệp đổi mới, hội nhập quốc tế, cùng với việc từng bước hoàn thiện chủ trương phát triển kinh tế tư nhân, Đảng rất chú trọng công tác xây dựng Đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong các đơn vị kinh tế tư nhân. Công tác xây dựng Đảng có chuyển biến quan trọng, đảng viên, vai trò tổ chức đảng tham gia ngày càng có hiệu quả vào sự phát triển của doanh nghiệp, tác động tích cực vào hướng đi đúng của kinh tế tư nhân, bảo vệ lợi ích chính đáng cho đảng viên và người lao động. Thực tiễn công tác xây dựng Đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân hiện nay, đã đặt ra nhiệm vụ về nâng cao nhận thức, nâng cao chất lượng; phát huy vai trò của các đoàn thể chính trị, xã hội..., trong công tác này góp phần khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng trên lĩnh vực kinh tế trong tình hình mới.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/1959
Appears in Collections:5. Đảng trong cuộc sống hôm nay

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Con tac xay dung Dang trong cac don vi kinh te tu nhan thoi ky hoi nhap quoc te.pdf
  • Description : 
  • Size : 241,69 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.