Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/1958
Title: Xây dựng Đảng về đạo đức trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh giá trị lý luận và thực tiễn hiện nay
Authors: Đặng Kim Oanh, Trần Thị Thanh Nhàn
Keywords: Chủ tịch Hồ Chí Minh
Xây dựng Đảng
Di chúc
Issue Date: 7-2019
Publisher: Lý luận chính trị - Cơ quan nghiên cứu và ngôn luận khoa học của học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Abstract: Sinh thời, một trong những điều Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn trăn trở là xây dựng Đảng cầm quyền trong sạch, vững mạnh, để Đảng xứng đáng là đạo đức, là văn minh; mỗi cán bộ, đảng viên của Đảng thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, là người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. Người luôn cho rằng, đạo đức cách mạng là đặc trưng bản chất hàng đầu của Đảng và công tác xây dựng Đảng về đạo đức là một nội dung độc lập, có quan hệ bình đẳng với những nội dung khác. Điều này được thể hiện trong nhiều bài nói, viết của Người, trong đó có bản Di chúc - một di sản vô giá của dân tộc. Những chỉ dẫn của Người trong các bản Di chúc (1965-1969) về xây dựng Đảng về đạo đức, đến nay vẫn còn nguyên giá trị lý luận và thực tiễn.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/1958
Appears in Collections:Báo - Tạp chí

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Xay dung Dang ve dao duc trong Di chuc cua Chu tich HCM gia tri ly luan va thuc tien hien nay.pdf
  • Description : 
  • Size : 314,99 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.