Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/1954
Title: Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Authors: Lê Đình Năm
Keywords: Xây dựng Đảng
Chủ tịch Hồ Chí Minh
Di chúc
Issue Date: 11-2019
Publisher: Lý luận chính trị và truyền thông - Học viện báo chí và tuyên truyền
Abstract: Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho Đảng và nhân dân ta một bản Di chúc lịch sử chứa đựng những tư tưởng và tình cảm lớn của một lãnh tụ thiên tài. Đó là những định hướng cho việc phục hưng và phát triển đất nước; những lời dặn dò tâm huyến với Đảng và nhân dân để đi tới thắng lợi hoàn toàn mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Những lời căn dặn của Người về Đảng, mà trọng tâm là nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tăng cường vai trò cầm quyền của Đảng là những nội dung quý giá, mãi mãi soi sáng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng ta hiện nay.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/1954
Appears in Collections:Báo - Tạp chí

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Xay dung Dang trong sach vung manh theo Di chuc cua Chu tich HCM.pdf
  • Description : 
  • Size : 257,86 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.