Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/1953
Title: Những quan điểm cơ bản của Đảng về đối ngoại thời kỳ đổi mới
Authors: Trần Lê Minh Trang
Keywords: Đảng Cộng sản Việt Nam
Đường lối đối ngoại
Thời kỳ đổi mới
Issue Date: 11-2019
Publisher: Lịch sử Đảng - Viện lịch sử Đảng - Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Abstract: Trong công cuộc đổi mới từ năm 1986 đến nay, Đảng đã từng bước hoàn thiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Từ chủ trương đó, hoạt động ngoại giao của Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/1953
Appears in Collections:2. Quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và phát triển đất nước

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Nhung quan diem co ban cua Dang ve doi ngoai thoi ky doi moi.pdf
  • Description : 
  • Size : 188,39 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.