Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/1952
Title: Quan điểm của Hồ Chí Minh về nguyên tắc bố trí, sử dụng cán bộ và sự vận dụng của Đảng trong thời kỳ đổi mới
Authors: Nguyễn Thị Phương Chi
Keywords: Chủ tịch Hồ Chí Minh
Nguyên tắc
Bố trí
Sử dụng cán bộ
Issue Date: 11-2019
Publisher: Lịch sử Đảng - Viện lịch sử Đảng - Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Abstract: Trong quá trình lãnh đạo sự nghiệp cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng công tác cán bộ. Người cho rằng, khi bố trí và sử dụng cán bộ "phải xem người ấy xứng với việc gì. Nếu người có tài mà dùng không đúng tài của họ, cũng không được việc". Nếu không sẽ dẫn đến việc "thợ rèn thì bảo đi đóng tủ, thợ mộc thì bảo đi rèn dao. Thành thử hai người đều lúng túng". Vận dụng sáng tạo quan điểm của Hồ Chí Minh về bố trí, sử dụng cán bộ, Đảng và Nhà nước đã có chủ trương và chính sách phù hợp với thực tiễn nhằm xây dựng chế độ quản lý công vụ, công chức ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/1952
Appears in Collections:2. Quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và phát triển đất nước

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Quan diem cua HCM ve nguyen tac bo tri can bo va su van dung cua Dang trong thoi ky doi moi.pdf
  • Description : 
  • Size : 243,76 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.