Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/1951
Title: Quan điểm về xây dựng Đảng qua di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Authors: Nguyễn Duy Phương, Ngô Thị Thu Ngà
Keywords: Tư tưởng Hồ Chí Minh
Xây dựng Đảng
Di chúc
Issue Date: 11-2019
Publisher: Lịch sử Đảng - Viện lịch sử Đảng - Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Abstract: Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ vĩ đại và kính yêu của Đảng và dân tộc Việt Nam, người chiến sĩ hoạt động lỗi lạc trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất. Trước khi đi xa, Người đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân một tài sản tinh thần vô giá - bản Di chúc lịch sử. Di chúc của Người bao gồm những nội dung cơ bản, những quan điểm cốt yếu về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; về đại đoàn kết; về quân sự; Nhà nước của dân, do dân, vì dân; về văn hóa và đạo đức; về giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ; về quan hệ quốc tế...nhưng trước hết là về xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/1951
Appears in Collections:2. Quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và phát triển đất nước

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Quan diem ve xay dung Dang qua Di chuc cua Chu tich HCM.pdf
  • Description : 
  • Size : 267,68 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.