Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/1942
Title: Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về phát huy vai trò của nhân dân và Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội trong tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Authors: Lê Thị Chiên
Keywords: Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Nhân dân
Các đoàn thể chính trị - xã hội
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Issue Date: 12-2019
Publisher: Mặt trận - Cơ quan của Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Abstract: Ngày 30/10/2016, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 04-NQ / TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Đây là một nghị quyết quan trọng, có ý nghĩa to lớn đối với công tác xây dựng Đảng ở Việt Nam hiện nay. Trong Nghị quyết, Đảng ta đã nhấn mạnh đến vai trò của nhân dân và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội trong tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/1942
Appears in Collections:2. Quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và phát triển đất nước

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Nghi quyet Trung uong khoa XII ve phat huy cai tro cua nhan dan va....pdf
  • Description : 
  • Size : 227,64 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.