Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/1939
Title: Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng Đoàn quốc hội gắn với tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay
Authors: Nguyễn Hạnh Phúc
Keywords: Đổi mới phương thức lãnh đạo
Chỉnh đốn Đảng
Issue Date: 11-2019
Publisher: Cộng sản - Cơ quan lý luận và chính trị của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
Abstract: Để tận dụng được những thời cơ và vượt qua những khó khăn, thách thức, Đảng ta ngày càng nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị trong tình hình mới, trong đó có Đảng đoàn Quốc hội - tổ chức đảng được Bộ Chính trị thành lập và có chức năng lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động của Quốc hội thực hiện đúng Cương lĩnh, đường lối, chủ trương, chính sách, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy định và kết luận của Đảng.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/1939
Appears in Collections:2. Quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và phát triển đất nước

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Doi moi phuong thuc lanh dao cua Doan Quoc Hoi gan voi tang cuong xay dung chinh don Dang hien nay.pdf
  • Description : 
  • Size : 305,19 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.