Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/1932
Title: Vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của nhà nước đối với phát triển doanh nghiệp tư nhân trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư
Authors: Hoàng Ngọc Hòa
Keywords: Doanh nghiệp tư nhân
Cách mạng công nghiệp lần thứ tư
Issue Date: 12-2019
Publisher: Lịch sử Đảng - Viện lịch sử Đảng - Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Abstract: Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã tạo nên những chuyển biến mang tính đột phá ở nhiều lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội và sinh thái trên toàn thế giới. Trong bối cảnh Việt Nam đang chủ động, tích cực hội nhập sâu, rộng vào nên kinh tế thế giới thì những chuyển biến lớn từ Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã, đang và sẽ tác động mạnh mẽ đến sự phát triển của các doanh nghiệp Việt Nam nói chung, doanh nghiệp tư nhân nói riêng. Bên cạnh tạo ra những thời cơ, Cách mạng công nghiệp lần thứ tư cũng đặt ra nhiều thách thức đối với sự phát triển của doanh nghiệp tư nhân, đòi hỏi phải có những giải pháp phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước giúp doanh nghiệp tư nhân phát triển bền vững.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/1932
Appears in Collections:4. Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới (1986 đến nay)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Vai tro lanh dao cua Dang quan ly nha nuoc doi voi phat trien doanh nghiep tu nhan trong boi canh CM cong nghiep lan thu tu.pdf
  • Description : 
  • Size : 303,08 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.