Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/1927
Title: Tăng cường đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Authors: Vũ Văn Hiền
Keywords: Tư tưởng của Đảng
Bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin
Bảo vệ nền tảng
Issue Date: 10-2019
Publisher: Quốc phòng toàn dân - Cơ quan lý luận quân sự và chính trị của quân ủy trung ương và Bộ quốc phòng
Abstract: Đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng, hàng đầu của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, cần quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/1927
Appears in Collections:2. Quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và phát triển đất nước

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Tang cuong dau tranh bao ve nen tang tu tuong cua Dang.pdf
  • Description : 
  • Size : 185,87 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.