Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/1922
Title: Tăng cường phương thức nêu gương theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Authors: Vũ Thị Hằng
Keywords: Nêu gương
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Issue Date: 7-2019
Publisher: Cộng sản - Cơ quan lý luận và chính trị của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
Abstract: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Hiện nay, tư tưởng nêu gương đó vẫn giữ nguyên giá trị và càng trở nên cấp thiết, được Đảng ta tiếp tục quán triệt, vận dụng trong tình hình mới.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/1922
Appears in Collections:Báo - Tạp chí

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Tang cuong phuong thuc neu guong tu tuong HCM.pdf
  • Description : 
  • Size : 208,79 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.