Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/1921
Title: Phát triển đồng bộ khoa học xã hội và nhân văn, khoa học tự nhiên và các hướng công nghệ ưu tiên ở nước ta trong bối cảnh mới hiện nay
Authors: Chu Ngọc Anh
Keywords: Phát triển đồng bộ
Khoa học xã hội và nhân văn
Khoa học tự nhiên
Công nghệ ưu tiên
Issue Date: 7-2019
Publisher: Cộng sản - Cơ quan lý luận và chính trị của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
Abstract: Vấn đề phát triển đồng bộ và gắn kết chặt chẽ các lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật và công nghệ luôn được các nước trên thế giới quan tâm khi hoạch định chính sách phát triển khoa học và công nghệ. Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế hiện nay, quan điểm về phát triển đồng bộ, gắn kết liên ngành và bảo đảm sự công bằng trong chính sách của Nhà nước đối với các ngành khoa học, đặc biệt là khoa học xã hội và nhân văn trong tương quan với khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật và công nghệ luôn được Đảng và Nhà nước ta nhấn mạnh trong các chiến lược phát triển khoa học và công nghệ.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/1921
Appears in Collections:Báo - Tạp chí

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Phat trien dong bo khoa hoc xa hoi va nhan dan khoa hoc tu nhien va cac huong cong nghe uu tien o nuoc ta trong boi canh moi hien nay.pdf
  • Description : 
  • Size : 262,97 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.