Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/1920
Title: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đối ngoại vào công tác đối ngoại quân sự, quốc phòng của Việt Nam
Authors: Đặng Công Thành
Keywords: Tư tưởng Hồ Chí Minh
Công tác đối ngoại
Quân sự, quốc phòng
Issue Date: 6-2019
Publisher: Cộng sản - Cơ quan lý luận và chính trị của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
Abstract: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đối ngoại là một bộ phận trong hệ thống tư tưởng của Người, là di sản quý báu đối với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Trong bối cảnh tình hình khu vực, thế giới có nhiều biến động nhanh chóng và khó lường như hiện nay, việc tiếp tục nghiên cứu, vận dụng tư tưởng đó của Người vào công tác đối ngoại, trong đó có đối ngoại quân sự, quốc phòng là việc làm hết sức cần thiết.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/1920
Appears in Collections:2. Quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và phát triển đất nước

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Van dung tu tuong HCM ve doi ngoai vao cong tac doi ngoai quan su QP cua VN.pdf
  • Description : 
  • Size : 236,19 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.