Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/1915
Title: Quan điểm, chủ trương, chính sách lớn về phát triển bền vững, sáng tạo, bao trùm
Authors: Vũ Văn Phúc
Keywords: Phát triển bền vững
Quan điểm của Đảng
Issue Date: 10-2019
Publisher: Cộng sản - Cơ quan lý luận và chính trị của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
Abstract: Phát triển bền vững, sáng tạo, bao trùm đã trở thành mục tiêu của nhiều quốc gia trên thế giới, Việt Nam cũng không nằm ngoài quỹ đạo chung đó. Sớm nhận thức được yêu cầu cấp bách, sống còn này, Đảng, Nhà nước ta lựa chọn chiến lược phát triển bền vững, sáng tạo, bao trùm làm mô hình phát triển đất nước là một đòi hỏi tất yếu khách quan và coi đây là nội dung, yêu cầu xuyên suốt trong quá trình phát triển đất nước.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/1915
Appears in Collections:2. Quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và phát triển đất nước

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Quan diem chu truong chinh sach lon ve phat trien ben vung sang tao bao trum.pdf
  • Description : 
  • Size : 313,53 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.