Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/1909
Title: Bài học thành công về công tác cán bộ trong cách mạng Tháng Tám năm 1945
Authors: Nguyễn Trọng Phúc
Keywords: Đấu tranh giành chính quyền
Công tác cán bộ
Cách mạng Tháng Tám
Issue Date: 8-2019
Publisher: Cộng sản - Cơ quan lý luận và chính trị của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
Abstract: Trong thời kỳ đấu tranh giành chính quyền (1930 - 1945), Đảng ta, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng việc lựa chọn, đào tạo, huấn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên hội đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng. Nhờ đó, sau 15 năm ra đời, Đảng ta đã lãnh đạo cả dân tộc làm nên thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Tám, giành chính quyền về tay nhân dân. Bài học thành công của công tác cán bộ thời kỳ này đã và đang là những kinh nghiệm, chỉ dẫn cho Đảng ta hiện nay trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/1909
Appears in Collections:3. Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền và 2 cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ xâm lược

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Bai hoc thanh cong ve cong tac can bo trong Cach mang thang tam nam 1945.pdf
  • Description : 
  • Size : 272,2 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.