Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/1907
Title: Tự hào Đảng ta - Thành tựu và thách thức
Authors: Nguyễn Hà Anh
Keywords: Thành tựu và thách thức
"Tự hào Đảng ta"
Issue Date: 7-2018
Publisher: Quốc phòng toàn dân - Cơ quan lý luận quân sự và chính trị của quân ủy trung ương và Bộ quốc phòng
Abstract: Gần 90 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân ta đã đạt được những thành tựu vĩ đại trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Công cuộc đổi mới toàn diện đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo từ năm 1986 đến nay là một thành tựu nổi bật, thể hiện tầm cao trí tuệ, tư duy sáng tạo của Đảng.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/1907
Appears in Collections:2. Quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và phát triển đất nước

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Tu hao Dang ta - II Thanh tuu va thach thuc.pdf
  • Description : 
  • Size : 115,96 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.