Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/1906
Title: Tự hào Đảng ta - Để Đảng Cộng sản Việt Nam mãi mãi xứng danh Đảng ta
Authors: Nguyễn Hà Anh
Keywords: Đảng Cộng sản Việt Nam
"Tự hào Đảng ta"
Issue Date: 8-2018
Publisher: Quốc phòng toàn dân - Cơ quan lý luận quân sự và chính trị của quân ủy trung ương và Bộ quốc phòng
Abstract: Đánh giá về Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh, nói: “Với tất cả tinh thần khiêm tốn của Người cách mạng, chúng ta vẫn có quyền nói rằng: Đảng ta thật là vĩ đại!”1. Sự khẳng định tầm vóc, công lao trời biển của Đảng ta đối với cách mạng Việt Nam là sự bác bỏ thuyết phục nhất mọi luận điệu thù địch nhằm vào Đảng của những kẻ ngoan cố rắp tâm xoay ngược bánh xe lịch sử. Song, cũng cần thấy rằng, trong bối cảnh phức tạp của tình hình thế giới hiện nay, bên cạnh những thời cơ, vận hội lớn, chúng ta đang phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức đan xen. Để Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục thực hiện tốt sứ mệnh lịch sử cao cả của mình, xây dựng nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” theo định hướng xã hội chủ nghĩa, trong thời gian tới, cần tiến hành đồng bộ những giải pháp chủ yếu. Thực hiện đồng bộ những giải pháp là tiền đề quan trọng, bảo đảm cho Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo, hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình trong giai đoạn mới của cách mạng, mãi mãi xứng danh Đảng ta trong lòng nhân dân.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/1906
Appears in Collections:2. Quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và phát triển đất nước

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Tu hao Dang ta - III De Dang CS VN mai mai xung danh Dang ta.pdf
  • Description : 
  • Size : 139,86 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.