Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/1905
Title: Sự phát triển nhận thức lý luận và kinh nghiệm thực tiễn xây dựng chủa nghĩa xã hội của Đảng Cộng sản Việt Nam từ đầu thế kỷ XXI đến nay
Authors: Vũ Văn Phúc
Keywords: Chủ nghĩa xã hội
Đảng Cộng sản Việt Nam
Issue Date: 11-2019
Publisher: Lý luận chính trị - Cơ quan nghiên cứu và ngôn luận khoa học của học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Abstract: Gần 35 năm đổi mới vừa qua, nhận thức lý luận và kinh nghiệm thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội của Đảng Cộng sản Việt Nam không ngừng được khẳng định, củng cố và phát triển. Bước vào thế kỷ XXI, những điều này lại được nâng lên một tầm cao mới. Trong bối cảnh Đảng ta đang tiến hành tổng kết lý luận và thực tiễn tiến tới Đại hội XIII của Đảng, bài viết tập trung làm rõ sự phát triển nhận thức lý luận và kinh nghiệm thực tiễn của Đảng ta về xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/1905
Appears in Collections:Báo - Tạp chí

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Su phat trien nhan thuc ly luan va kinh nghiem thuc tien xay dung CNXH cua Dang CS VN tu dau the ky XXI den nay.pdf
  • Description : 
  • Size : 276,65 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.